Priežiūros institucijų asociacijos

 

 ĮSTATAI

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Priežiūros institucijų asociacija (toliau – Asociacija) – savanoriška, ne pelno siekianti organizacija; ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais Įstatais. Šiuose įstatuose neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

1.3. Asociacijos pavadinimas – Priežiūros institucijų asociacija.

1.4. Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos Valdybos sprendimu. Asociacijos Valdybos sprendimas pakeisti Asociacijos buveinę teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

1.5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6. Asociacijos veikla vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.7. Asociacijos veiklos trukmė neribota.

1.8. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.9. Asociacija savo veikloje nenaudoja antspaudo.

1.10. Pagal savo prievoles Asociacija atsako tik savo turtu. Asociacijos nariai pagal Asociacijos prievoles neatsako.

1.11. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose. Asociacijos veiklos apribojimus nustato įstatymai. Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

2.1. Pagrindinis Asociacijos tikslas – telkti priežiūros institucijas ir priežiūros ekspertus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti priežiūros institucijų ir priežiūros specialistų bendradarbiavimą bei savitarpio pagalbą.

2.2. Asociacija, siekdama šio tikslo, vykdo tokią veiklą:

2.2.1. teikia Asociacijos nariams metodinę pagalbą ir informaciją;

2.2.2. organizuoja ir remia priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą;

2.2.3. vysto tarptautinius priežiūros institucijų ryšius;

2.2.4. skatina Asociacijos narių bendradarbiavimą;

2.2.5. skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja Asociacijos tikslus ir uždavinius;

2.2.6. atstovauja Asociacijos narių interesams Lietuvos ir užsienio šalių valstybės ir savivaldos institucijose, tarptautinėse, nevyriausybinėse ir kitose organizacijose;

2.2.7. sudaro sąlygas ūkio subjektų priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo gerinimui, mokymuisi ir stažuotėms užsienyje;

2.2.8. organizuoja specialistų diskusijas programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;

2.2.9. organizuoja muges, parodas, konferencijas, gerosios praktikos mokomuosius vizitus;

2.2.10. teikia pagalbą Asociacijos nariams gaunant jiems reikiamą naudingą informaciją, reikalingą jų veiklos ir produktų reklamai;

2.2.11. teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms ūkio subjektų priežiūros veiklos problemoms spręsti;

2.2.12. aktyviai dalyvauja aptariant įstatymų bei kitų norminių aktų projektus, turinčius poveikį plėtojant pažangią ūkio subjektų priežiūrą;

2.2.13. vykdo mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą socialiniuose ir humanitariniuose moksluose;

2.2.14. vykdo knygų, metodinių leidinių, žurnalų ir periodinių leidinių, garso įrašų leidybą;

2.2.15. gamina ir platina kino filmus ir vaizdajuostes;

2.2.16. vykdo veiklą, susijusią su duomenų apdorojimu ir duomenų bazėmis;

2.2.17. steigia nuolatinių ir laikinų specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes (sekcijas) aktualiems klausimams spręsti;

2.2.18. vykdo ūkio subjektų apklausas, rinkos tyrimus, viešosios nuomonės apklausas.

2.3. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus, gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

2.4. Asociacija gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams ir veiklos tikslams ir yra reikalinga Asociacijoms tikslams pasiekti.

3. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Asociacijos nariais gali būti valstybės ir savivaldybių institucijos, atliekančios ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir juridiniai asmenys, kuriems įstatymais pavesta atlikti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, (toliau – Priežiūros institucijos), taip pat kiti juridiniai asmenys ir 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, neatliekantys ūkio subjektų veiklos priežiūros, tačiau kurių veikla susijusi su teisėkūra, teisės taikymu, tyrimais, moksline ir kita ūkio subjektų veiklos priežiūrai svarbia veikla, raštu pareiškę norą stoti į Asociaciją, gavę Asociacijos Valdybos sutikimą bei Valdybos nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį Asociacijos nario mokestį.

3.2. Asociacijos nariai turi teisę:

3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime, teikti paklausimus ir pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos Asociacijos Valdybai bei Visuotiniam narių susirinkimui ir gauti atsakymus;

3.2.2.   būti renkami į Asociacijos valdymo organus ir kitas organizacines Asociacijos struktūras, jeigu šiuose įstatuose nenumatyta kitaip;

3.2.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

3.2.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis (už Asociacijos Valdybos nustatytą mokestį, jeigu toks mokestis už atitinkamas paslaugas nustatytas);

3.2.5. naudotis Asociacijos sukaupta informacija, gauti Asociacijos informacinį leidinį, dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose (už Asociacijos Valdybos nustatytą mokestį, jeigu toks mokestis nustatytas);

3.2.6. ginčyti teisme Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems įstatams ar Asociacijos tikslams;

3.2.7. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos, gauti ir skleisti informaciją apie Asociaciją;

3.2.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis teisėmis.

3.4. Asociacijos narių pareigos:

3.4.1. laikytis Asociacijos įstatų;

3.4.2. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje ir Visuotiniuose narių susirinkimuose; teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti;

3.4.3. vykdyti Asociacijos Visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą ir laikytis Asociacijos Visuotinio susirinkimo priimtų sprendimų;

3.4.4. mokėti nustatytą vienkartinį stojamąjį mokestį;

3.4.5. mokėti Asociacijos nario mokestį.

3.5.  Vienkartinio stojamojo mokesčio ir Asociacijos nario mokesčio mokėjimo tvarka bei dydis nustatomi Valdybos sprendimu.

3.6. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

4. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMAS, NARYSTĖS SUSTABDYMAS IR IŠSTOJIMAS

4.1. Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos Valdybos sprendimu. Juridiniai ar fiziniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, raštu pateikia prašymą Asociacijos Valdybai. Asociacijos Valdyba vertina gautus prašymus ir per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos praneša savo sprendimą Direktoriui, kuris atitinkamai informuoja prašymo teikėją. Asociacijos Valdyba turi teisę netenkinti pateikto prašymo tapti Asociacijos nariu.

4.2. Juridinio asmens teises turintis narys savo teises Asociacijoje realizuoja per atstovą (pvz. direktorių ar kitą tinkamai įgaliotą asmenį).

4.3. Narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikdamas raštišką pareiškimą Asociacijos  Valdybai, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Tokiu atveju vienkartinis stojamasis mokestis ir (arba) Asociacijos nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir (arba) turtas negrąžinami. Išstojantis Asociacijos narys Asociacijos Valdybai kartu su pareiškimu turi perduoti jam patikėtus Asociacijai priklausančius dokumentus bei turtą ir įvykdyti visus savo skolinius įsipareigojimus Asociacijai.

4.4. Asociacijos nariai, nesilaikantys šių Įstatų, nemokantys nario mokesčių arba neatitinkantys Asociacijos nariams keliamų kriterijų gali būti pašalinti iš Asociacijos. Sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo priima Valdyba. Iš Asociacijos pašalintiems nariams vienkartinis stojamasis mokestis ir (arba) Asociacijos nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir (arba) turtas negrąžinami.

5. ASOCIACIJOS VALDYMAS

5.1. Asociacijos valdymo organai yra:

5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;

5.1.2. Kolegialus valdymo organas – Valdyba;

5.1.3. Vienasmenis valdymo organas – Direktorius.

5.2.  Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas. Visuotinio narių susirinkimas:

5.2.1. tvirtina Asociacijos įstatus ir daro jų pakeitimus bei papildymus;

5.2.2. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius;

5.2.3. tvirtina Valdybos darbo reglamentą;

5.2.4. priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;

5.2.5. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais asociacija likviduojama; tvirtina Asociacijos metinę veiklos ataskaitą;

5.2.6. priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.2.7. sprendžia kitus, šių įstatų ar Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

5.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Valdybos ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę Valdyba informuoja Asociacijos narius raštu (elektroniniu paštu, registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai pasirašytinai) ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki susirinkimo. Pranešimai siunčiami Asociacijos narių sąraše nurodytais adresais, Asociacijos nariai įsipareigoja nedelsiant pranešti apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimus. Jeigu visi Asociacijos nariai raštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių, Valdybos ar Direktoriaus nutarimu ar auditoriaus reikalavimu. Asociacija gali sudaryti galimybę nariams Visuotiniame narių susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Tam, kad Asociacijos nariai galėtų dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini akcininkų tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

5.4. Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus Valdybos narių rinkimų balsavimą, kuris yra uždaras. Balsavimo teisę Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime turi visi nariai. Kiekvienas Asociacijos narys turi po vieną balso teisę.

5.5. Jeigu Asociacijos narys nedalyvauja Visuotiniame narių susirinkime, susirinkimo organizatorius turi sudaryti galimybę Asociacijos nariui balsuoti raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Asociacijai gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti Asociacijos nario (jo atstovo) tapatybę. Šiuo atveju, bendrasis balsavimo biuletenis turi būti išsiųstas Asociacijos Valdybai ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki Visuotinio narių susirinkimo. Balsavimas raštu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

5.6. Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė balso teisę turinčių narių. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos tikrųjų narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją. Pakeistus Asociacijos įstatus pasirašo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

5.7. Renkant Valdybos narius, kiekvienas Asociacijos tikrasis narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų Valdybos narių skaičiui. Asociacijos tikrasis narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, tačiau už vieną kandidatą negali būti skiriamas daugiau nei vienas balsas. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos tikrasis narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Kandidatus ar savo kandidatūrą į Valdybą gali siūlyti visi Asociacijos nariai.

5.8. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių Asociacijos narių skaičiaus.

5.9. Asociacijos Valdybą sudaro penki nariai: Valdybos pirmininkas ir keturi Valdybos nariai. Ne mažiau negu trys Valdybos nariai turi būti Priežiūros institucijų vadovai. Į Valdybą gali būti kviečiami ar siūlomi kiti asmenys, nesantys Asociacijos nariai, bet galintys prisidėti prie Asociacijos veiklos vystymo. Asociacijos Valdyba renkama trejiems metams.

5.10. Valdyba:

5.10.1. numato, svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos kryptis;

5.10.2. tvirtina Asociacijos biudžetą ir numatomos veiklos programą;

5.10.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5.10.4. iš savo narių atviru balsavimu renka Valdybos pirmininką;

5.10.5. skiria ir atleidžia Asociacijos Direktorių bei nustato jo atlyginimą;

5.10.6. tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatas;

5.10.7. teikia Asociacijos Visuotiniam narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metinės veiklos bei finansines ataskaitas ir planus;

5.10.8. priima sprendimus dėl Asociacijos buveinės adreso keitimo;

5.10.9. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos įstatų pakeitimus bei papildymus;

5.10.10. rengia Valdybos darbo reglamentą ir teikia jį Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinimui;

5.10.11. priima sprendimą dėl Asociacijos filialų, atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus;

5.10.12. priima sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.10.13. sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei šiems Įstatams.

5.10.14. kas tris asociacijos veiklos metus privalo vertinti veiklos rezultatus, investicijų ir gaunamos naudos santykį.

5.11. Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Pareikalavus Direktoriui, Visuotiniam narių susirinkimui, Valdybos pirmininkui arba ne mažiau negu 3/5 Valdybos narių, turi būti sušauktas neeilinis Valdybos posėdis.

5.12. Valdybos posėdžiams pirmininkauja ir Valdybai vadovauja bei jos veiklą organizuoja Valdybos pirmininkas.

5.13. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip trys Valdybos nariai. Valdybos sprendimai priimami Valdybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia vadovo – Valdybos pirmininko – balsas.  Valdybos pirmininkas ar kiti Valdybos nariai negali pirmininkauti Valdybos posėdžiui, jei sprendžiami tiesiogiai su jų atstovaujama institucija susiję klausimai bei negali šiais klausimais balsuoti. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

5.14. Valdybos narius, įskaitant ir Valdybos pirmininką, Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nepasibaigus jų kadencijai. Pirmininkas ir nariai gali atsistatydinti, padavę raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa Valdyba, Visuotinis narių susirinkimas išrenka naują Valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina Valdybos pirmininkas ar atskiri nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas Valdybos narių skaičius.

5.15. Valdybos nariai savo pareigas vykdo neatlygintinai. Valdyba už savo darbą atsiskaito Visuotinam narių susirinkimui.

5.16. Valdybos pirmininkas (toliau – Pirmininkas):

5.16.1. Valdybos nariams, Direktoriui ar kitiems Pirmininko pasirinktiems Asociacijos nariams paveda atstovauti Asociaciją atliekant 5.16.1 punkte numatytus veiksmus;

5.16.2. pirmininkauja Visuotiniams narių susirinkimams ir Valdybos posėdžiams;

5.16.3. atlieka kitas funkcijas, kurias Pirmininkui paveda Asociacijos įstatai, Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimai.

5.17. Pirmininkauti Visuotiniam narių susirinkimui Valdybos narių susirinkimas gali pavesti kitiems Visuotinio narių susirinkimo išrinktiems asmenims.

5.18. Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Vienasmenis valdymo organas – Direktorius, kurį renka Valdyba. Direktoriaus pareigoms užimti skelbiamas viešas konkursas. Direktoriumi negali būti Asociacijos administracijos darbuotojas.

5.19. Su Direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Direktoriaus darbo atlygį ir kitas darbo sutarties sąlygas nustato, tvirtina pareigų aprašą, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba. Darbo sutartį su Direktoriumi sudaro (pasirašo) bei nutraukia (pasirašo darbo sutarties nutraukimo dokumentus) Valdybos pirmininkas, jeigu Visuotinis narių susirinkimas to padaryti neįgalioja kito Valdybos nario.

5.20. Direktorius:

5.20.1. vadovauja Asociacijos administracijai;

5.20.2. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose;

5.20.3. priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareigų aprašus ir atlyginimus;

5.20.4. Asociacijos vardu sudaro sutartis su trečiaisiais asmenimis;

5.20.5. išduoda prokūras;

5.20.6. įgyvendina Valdybos ir Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

5.20.7. atsako už Asociacijos lėšų ir pajamų tvarkymą;

5.20.8. atsako už duomenų ir dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

5.20.9. atsiskaito Valdybai;

5.20.10. atsako už finansinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą ir įstatymų nustatyta tvarka atsako už netinkamą Asociacijos veiklos finansinę kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą;

5.20.11. atsako už savanoriškos veiklos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka organizavimą;

5.20.12. sprendžia kitus einamuosius Asociacijos veiklos klausimus, jei tai nepriskirta kitų organų kompetencijai;

5.20.13. per du mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos rengia ir teikia Valdybai Asociacijos metinės veiklos ir finansines ataskaitas;

5.20.14. atstovauja Asociacijai ir jos narių interesams Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, tarptautinėse organizacijose, kituose juridiniuose asmenyse, kuriuose Asociacija yra narė, dalininkė ar dalyvauja bet kokiomis kitomis teisėmis, visuose ir bet kuriuose renginiuose, taip pat santykiuose su Asociacijos nariais, partneriais bei kitais trečiaisiais asmenimis;

5.20.15. be atskiro įgaliojimo veikia Asociacijos vardu ir išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje.

6. TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

6.1. Asociacijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

6.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

6.2.1. narių stojamieji įnašai, kasmetiniai narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

6.2.2. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės lėšos ir turtas, skirtas Asociacijos konkrečių programų įgyvendinimui;

6.2.3. Lietuvos bei užsienio labdaros organizacijų bei labdaros fondų, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas (įskaitant, bet neapsiribojant rėmėjų perduotomis lėšomis);

6.2.4. pajamos, gautos už leidinius ir teikiamas paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos;

6.2.5. lėšos, gautos kaip parama;

6.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Asociacijos lėšas.

6.3. Asociacijos lėšos ir turtas naudojamas tik Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Asociacijos samdomų darbuotojų išlaikymui bei jų veiklai organizuoti.

7. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

7.1. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą. Tarp Visuotinių narių susirinkimų Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Valdyba.

7.2. Asociacijoje lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę vykdo nepriklausomas išorinis auditorius (toliau – Auditorius), kuris:

7.2.1. tikrina Asociacijos finansinę veiklą bei dokumentaciją ir išvadas – patikrinimo ataskaitą pateikia Visuotiniam susirinkimui;

7.2.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka Asociacijoje finansinius patikrinimus.

7.3. Direktorius privalo pateikti Auditoriui jo reikalaujamus finansinės apskaitos dokumentus.

7.4. Auditoriumi negali būti Valdybos nariai, Direktorius ar administracijos darbuotojai. Auditoriaus paslaugos perkamos laisvoje rinkoje. Auditorius turi turėti Auditoriaus licenciją teikti audito paslaugas.

8. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO, INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

8.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Asociacijos valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Leidinyje skelbiami sprendimai dėl Asociacijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo (taip pat šie sprendimai pranešami visiems kreditoriams raštu). Sprendimus skelbia Direktorius.

8.2. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos posėdžių priimti sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti visus Asociacijos narius arba kitus suinteresuotus asmenis raštu (elektroniniu paštu, registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai pasirašytinai) išsiunčiami ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų po jų priėmimo. Už savalaikį sprendimų bei kitų pranešimų išsiuntimą atsako Direktorius. Visi sprendimai bei kiti pranešimai gali būti siunčiami registruotu laišku, elektroniniu paštu, skelbiami Asociacijos internetinėje svetainėje  www.prieziurosinstitucijos.lt, išskyrus sprendimus bei kitus pranešimus kurie pagal įstatymus ar Asociacijos valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai šių įstatų 8.1. punkte nustatyta tvarka.

8.3. Su visa informacija Asociacijos nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

8.4. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Direktorius ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti ir pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų, susirinkimų, Valdybos posėdžių protokolų, Asociacijos narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Ginčus dėl Asociacijos nario teises į informaciją sprendžia teismas. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Asociacijos nariams pateikiama neatlygintinai.

9. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

9.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

9.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba.

9.3. Filialas ar atstovybė veikia pagal Valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.

9.4. Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Valdyba.

9.5. Asociacijos filialas ar atstovybė yra Asociacijos padalinys, kuris nėra juridinis asmuo ir veikia Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal Asociacijos įstatus ir Valdybos suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo ar atstovybės nuostatuose. Filialas ar atstovybė turi įgaliojimus veikti Asociacijos vardu ir interesais įgyvendindami šiuose Įstatuose nustatytus tikslus filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytais būdais. Filialo ar atstovybės vadovas turi teisę savarankiškai atlikti tuos veiksmus, kurie nurodomi filialo ar atstovybės nuostatuose.

10. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS, LIKVIDAVIMAS IR PABAIGA

10.1. Jeigu Asociacijoje lieka mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Direktorius turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

10.2. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo nutarimu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitų taikytinų teisės aktų nustatytą tvarką.

10.3. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

10.4. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių ir priima sprendimą dėl likusio turto ir lėšų paskirstymo. Paskyrus likvidatorių Asociacijos valdymo organai, nurodyti 5.1. punkte, netenka savo įgaliojimų, jų teisės ir pareigos pereina likvidatoriui. Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos teisinį statusą.

10.5. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo, iki Asociacijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją.

11. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Asociacijos įstatai gali būti keičiami Visuotinio narių susirinkimo nutarimu, laikantis 5.6. punkte nurodytos tvarkos.